设为首页收藏本站
宣传 宣传 宣传 宣传

旌德论坛欢迎您

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3527|回复: 1

天地重孝孝当先, 一个孝字全家安

[复制链接]
发表于 2016-10-26 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
孝 字 心 歌
) |. E* m2 O$ g8 W1 Q  r9 S老人一生辛劳,后辈应尽孝道。4 U0 c0 ?5 o: I0 C% K% p
抽空回家看看,常陪父母聊聊。8 {* U4 a0 x! }
说说家长里短,听听长辈唠叨。$ W0 P( B- ]5 g  }5 p
莫让父母寂寥,热闹排除烦恼。0 Y. n- |! M0 D& E4 g* J+ D
帮助老人洗澡,卫生疾病减少。
' O* [% H; X! f# C1 k2 J0 P8 L陪同锻炼身体,强身健体真好。7 `; E. R5 M' j1 i4 }  A, F
邀请父母旅游,赞赏江山多娇。
; a; J( w6 B5 o0 c备齐换季服装,穿着舒适时髦。1 B! A; ]# B9 a" a7 Y/ Q6 S1 L8 Q
入厨烹饪饭菜,做出美味佳肴。; @  V' [: n1 A( ^9 w  g/ A7 a
老人牙口欠佳,处处都要关照。/ [* x+ Y/ h2 p6 W
父母有何要求,子女理应办到。- H3 Y& V1 Z6 C' V. K2 U1 j
自己有手劳动,岂能坐享啃老?
0 h6 e3 Z- D7 D  G奉献一片孝心,全家和睦欢笑。( |: N  N1 [0 [; y( M4 G; T1 n
传承中华美德,彰显文明风貌。( u% s$ O$ [: N& d1 e7 W7 A" D( M" R
# `8 d. E, Q4 |' g( ^8 T
  孝敬歌
+ C* f- @" I! G8 o! q6 ^1 e/ F中华道德孝为先,孝敬父母如敬天。
9 `! e* j$ I9 ~父母生吾恩德大,知恩孝报理当然。" a5 U/ ]: M4 D" ]& p
子女能将父母孝,合家幸福三春暖。
: M6 Z6 P/ R& {" d# A. M幸福皆因孝子得,天佑孝子多福缘。1 i. W, u4 l9 G0 p
一家两户有孝子,家业兴旺乡里赞;( U1 I6 I( R; x9 e$ D) {# {  t
千村万镇多孝子,神州乐园世界羡。! t7 Z+ _8 j2 r0 x4 ]. p0 d
天下儿女尽孝道,一孝就是太平年。1 G2 e( M' h5 n0 J
治国安邦多妙方,弘扬孝道最关键。
2 t! e3 J5 D/ \/ w. m自古忠良皆孝子,国选栋梁举孝廉。
  |6 {  N+ G7 u3 F君问什么是孝道?圣人论语有箴言。6 e  J( ~; i( ~- L" t
孝亲不止供吃穿,敬亲顺亲孝乃全。
) U/ Q8 X. V6 T+ O  s3 [- F孝敬多让亲满意,修养仁德是重点。( d# w5 q0 O* P9 d1 M9 D
做人仁义礼智信,胸怀真善美圣贤;9 ~0 Z" U9 k7 `3 s
做事勤俭求精新,创业利民多行善;
. x3 \! z) }& b5 p- G! M3 G谦谨守法保平安,父母心中比蜜甜;
, d+ I+ T0 J5 i' o* w3 E最盼子女成良才,投身社会做贡献。! i* s2 f7 F: {- }  n' r2 k; X. }
可叹今人有不孝,不重孝德只重钱。& u3 P8 g" @3 V! e1 R8 C  Z0 {
有人浪荡不修学,不听父母苦心劝;9 `* }9 A7 T) f+ u
有人不与兄妹和,不闻父母唉声叹;; ?1 A) z* `4 h  o
有人懒馋干邪事,不管父母吃和穿;
, x7 P* `' C7 M! u" X% ~有人处世交友差,不让父母参半言;
9 D- ?  f4 j$ u7 ]1 q3 j更有犯法害社会,父母心寒夜泪涟。
3 k+ R9 e; |: ?) e, v8 x) `" S, L诸般都是不孝敬,为人大忌应避免。; \) I6 C* B1 m7 l" M

# P1 l8 j* @9 n' ]9 Y' ~+ Q百孝歌, i3 a0 O; S1 @5 ~+ L2 G* _

; U+ H8 E( s# U* ]5 Y天地重孝孝当先, 一个孝字全家安; 孝顺能生孝顺子, 孝顺子弟必明贤." w) ?9 \7 g, J1 a& q
孝是人道第一步, 孝子谢世即为仙; 自古忠臣多孝子, 君选贤臣举孝廉.# o1 ~& ]) C; f, T% Z! o6 W
尽心竭力孝父母, 孝道不独讲吃穿; 孝道贵在心中孝, 孝亲亲责莫回言.7 z' ~9 a* y5 x, A% x
惜乎人间不识孝, 回心复孝天理还; 诸事不顺因不孝, 怎知孝能感动天.# s8 q% ]% X  [+ q9 z. ]; Z0 r
孝道贵顺无他妙, 孝顺不分女共男. 福禄皆由孝字得, 天将孝子另眼观.* h1 T6 |! O, m& |8 A& n% n) N
人人都可孝父母, 孝敬父母如敬天; 孝子口里有孝语, 孝妇面上带孝颜.' p. u) F; I, ]$ S
公婆上边能尽孝, 又落孝来又落贤; 女得淑名先学孝, 三从四德孝在前.: h" ~0 o( r5 p! l2 X/ V% \
孝在乡党人钦敬, 孝在家中大小欢; 孝子逢人就劝孝, 孝化风俗人品端.) x8 E  @  V9 B4 i
生前孝子声价贵, 死后孝子万古传; 处事惟有孝力大, 孝能感动地合天.# f4 B) W3 }) p6 P9 {* h
孝经孝文把孝劝, 孝父孝母孝祖先; 父母生子原为孝, 能孝就是好男儿.
% F0 I! R9 @' b为人能把父母孝, 下辈孝子照样还; 堂上父母不知孝, 不孝受穷莫怨天.- T1 c, a# t9 b2 M9 z  ?
孝子面带太和相, 入孝出悌自然安; 亲在应孝不知孝, 亲死知孝后悔难.. U5 b. d8 R8 v" h( R6 u( X  P. H
孝在心孝不在貌, 孝贵实行不在言; 孝子齐家全家乐, 孝子治国万民安.+ L2 ~9 U) }7 W
五谷丰登皆因孝, 一孝即是太平年. 能孝不在贫合富, 善体亲心是子男.8 K1 G- R3 [" m
兄弟和睦即为孝, 忍让二字把孝全; 孝从难处见真孝, 孝容满面承亲颜.6 n1 W; H( P: _5 i' W6 G1 {$ y
父母双全正宜孝, 孝思鳏寡亲影单; 赶紧孝来光阴快, 亲由我孝寿由天.5 o. k" E$ S) V% A- S
生前能孝方为孝, 死后尽孝枉徒然; 孝顺传家孝是宝, 孝性温和孝味甘.  t0 {3 V: o: j- l8 v7 I
羊羔跪乳尚知孝, 乌鸦反哺孝亲颜; 为人若是不知孝, 不如孝禽实可怜.
, \2 t$ m# x  \/ x7 H/ s& q百行万善孝为先, 当知孝字是根源; 念佛行善也是孝, 孝仗佛力超九天.
$ j- ^+ s% m6 G- P# Z" ^5 E大哉孝乎大哉孝, 孝矣无穷孝无边; 此篇句句不离孝, 离孝人伦颠倒颠.
4 _3 M6 G. C& t/ f# i3 D7 i念得十遍千个孝, 念得百遍万孝全; 千篇万篇常念孝, 消灾免难百孝篇.5 _! V/ h% a& ]8 n7 k
0 b" l5 p+ K! y  V" L
- M6 d6 Q% b6 q! I
孝敬父母三字经
# C0 i6 |* z( p5 O9 n4 @2 |父母亲,生儿女,十怀胎,苦难言,3 E, D* r9 K0 |, p5 @+ h
营养乳,无私献,宽胸怀,遮风雨,) |; {0 |# g9 p. E* I8 y7 j
拉手中,怕儿丢,含嘴中,怕儿化,( ^4 V; H- k9 A& L, p, p
儿患病,请医生,病重时,送医院,  \) t$ Z0 t7 u% r3 s, [! T
儿昏迷,守床前,嘴喂药,喂儿吃,+ p  L3 N- q5 I, g
喂儿喝,洗手脸,供念书,找工作,
" x, o; l$ C2 H, N8 ]& M9 F取儿媳,出嫁女,十儿女,不嫌多,( o) z# h5 `7 s0 U, k9 V; p# @9 L( @
不怕苦,不怕累,做饭菜,洗刷锅,
2 }  F$ M8 {( P  r* M+ p: M- u缝衣被,看儿孙,两鬓白,腰如锅,
: J" e+ ?) U' l+ G: w接送孙,为儿孙,背书包,上学校,1 n8 y5 |7 ~: d" w3 a$ n* E  v  O
管吃住,看作业,儿女外,父母念,
/ z2 \1 p8 }! H记儿吃,记儿睡,怕儿苦,怕儿难,
* `  H& Q- Q- B$ s5 m: k% D8 g吃不好,睡不眠,茶难进,饭无味,
- \/ H& ~! p- t, F3 B9 z# `父母恩,重如山,儿女们,要牢记,5 x# A2 G9 e# m
在家中,多敬孝,做家务,多陪转,
; x3 N! d7 u, {( L0 k给儿女,做榜样,在外面,常来电,
, @3 a1 X: O; w7 u) R# w向父母,问声好,节假日,常回家,! i8 c! V. z+ E& m1 w+ R+ N
看父母,多交谈,帮父母,多做饭,5 N2 T, U- D- L$ J
刷刷锅,洗洗碗,捶捶背,揉揉肩,
6 P8 [) L0 }& g9 F: `0 ]* _年龄大,多患病,陪父母,到医院,
: T2 O) G& R) b0 ~. P7 i  T6 L常检查,及时治,身体好,多活年,
1 }# j% K# j" A儿女回,常看见,父母逝,不见面,: Y3 z6 F  X# ]$ X9 i2 R7 w
想敬孝,无为力,回忆起,悔晚矣,
( j* p7 z. U8 e屋檐水,照窝滴,辈辈鸡,辈辈鸣,
, `0 z0 ~. w) l爱父母,如儿女,孝父母,应为先,
6 |: v! i' {/ O, w* x# j做榜样,儿女看,尊老幼,敬父母,
* v. N% D/ F- C父母前,不敬孝,一瞬间,你头前,
0 O8 s# h- j7 }/ U' a, f年轻人,听我劝,爱中华,爱人民,; X# i" I5 B9 M$ ^: S. |/ Z
6 C, ?; \1 T: I/ }1 b
孝 字 歌
" O$ u3 k" a8 g) H* P6 _( G9 y5 {7 e: G父母生儿到世间,心中喜悦夜难眠。% o- L6 k" L* W5 M
白天喂乳怀中抱,晚上伴儿到明天。& i# }# o$ [6 }" `
黑夜儿在炕上尿,母睡湿来儿睡干。0 W1 N, l; v$ z: q
儿学走路靠墙站,一部步扑向母怀间。8 \+ e6 p; Z3 q+ [7 G9 r1 o
春夏秋冬四季关,夏怕热来东怕寒。
# T1 v; `! w7 b' n千针万线把衣做,为儿流下血和汗。
0 w# S* y5 B& Z儿上学堂母做工,望子成龙把钱捐。& D* y" W6 h* Q
儿成大业母白发,养儿任务还没完。; X: U6 p# h& C, Q$ `+ G1 u
娶妻生下儿和女,母看孙儿儿上班。
9 v3 S8 n4 c% ~  Z5 C如有钱财供妻子,应问父母饥和寒。2 I8 D( t- s' F4 ^
为儿不把恩情报,下辈子孙照样还。
- b' U* }7 J  A要问如何把亲孝,敬亲顺亲孝乃全。
: R! c% o8 {3 T/ {4 H2 e( d劝君切记父母恩,为有孝子最当先。7 C/ f) Y2 B6 v8 |, ~$ T( L
& S0 n2 w( w4 z0 q& k3 L
十月怀胎歌(民间歌谣); M' H% |7 {( ?$ Z: j
正月怀胎是新春,三点子水落草芯;
1 c$ z5 D5 d/ X- r8 [; R" Q不知草子真不真,保佑有孕做母亲。
" f& z! o: R) R: N9 _! F( H+ y! ~$ D9 e9 g, e# K% `- [
二月怀胎血丝印,不明不白不见真;5 x5 M) L( z+ j
手软脚酸断点劲,不知有病是有孕?
( y# }$ K5 b, d, b, b% {' H8 t: A7 ~$ s! ^* X& n
三月怀胎三月三,三餐茶饭难开餐;( i" M; c3 z" L2 g( B1 f
见着油气只想吐,只想酸来口中衔。6 B& X; r8 s" S1 |1 ~

+ C* [' B" @5 h6 G; ]& }: H四月怀胎四足开,肚中不知是女男;
5 T8 A! ?1 _6 d" Z" ~( T养儿不知娘辛苦,养囡倒会报娘恩。( K5 w2 Z4 l7 p6 a) Z5 M( ]
! P& J- ^  G" P6 \# _4 i' O
五月怀胎分男女,七孔八窍变周全;
  {+ @3 J6 W4 }7 B$ u- Y  L婆婆腌卵做红酒,不知生养在哪月?8 X( ~& c% A% z* b

+ |- b0 v& R# R" W& F( b, ~( ^六月怀胎热难当,三餐煮饭烧火难;: W, }1 @' @5 v0 w* W& I2 }
双脚站起难转步,平路走走如上山。
1 I0 x  @7 E% d7 N
% e5 w" ]# ^( c1 x0 y3 T  Y7 G7 P七月怀胎身架沉,蹲落难站重千斤;
5 L. p2 U" I8 {2 D: Z: y) r8 ^一双眼睛无力看,只忖床头倒落身。$ v6 k# k0 m1 ?* ?' _- i

% o* p# o- f8 j0 Q; I8 Z: P; E八月怀胎早秋黄,眼看收成忙又忙;
$ `' @0 }/ y1 j( {# N( G  w天光起早黄昏暗,拼命担谷上高仓。: b  V+ [% h" n) L
" B: M' X. |1 u+ Q' b; s6 [$ X
九月怀胎洗衣衫,蹲落容易站起难;
) u$ D1 [  k. B( |7 I' M心想娘家走一趟,只怕姆儿生半山。
3 C0 M0 p9 y' ]6 }, X( u2 K: I$ l# U: O. _5 J* T
十月怀胎正当生,心想老公在身边;/ i$ N9 ~9 }7 V/ R
愁怕姆儿翻身转,迎头拱壁痛叫天。" _( r4 v) r  Z6 Y4 n" u

) s' B4 i, Z9 P0 @上头望天天无月,下头看地地无门;
/ `& H8 U  d9 k" m口衔铁钉咬两段,十分性命剩两分。4 Z3 C5 U- R( C6 u( n4 ^! X8 A6 C
0 X' ~/ i1 q2 P  F1 q% ]" g
拼死拼活来挣扎,生落姆儿叫哇哇;" G+ q: u* `( ^% ^, c3 i
想想养儿千般苦,这个生了切莫生。
# O$ R( t% O3 n3 L, c
1 P: l6 S2 g7 p0 |4 R& |德育启蒙
4 L) V8 G( Z" a5 d2 {孝亲
# R8 ]8 D- v( j  X身体发肤,受之父母,父母与我,实为一体。% a# I7 M2 c" c" V
我爱自身,应孝父母,能不辱身,便是荣亲。. t# u) o* @' r3 A' J
0 U( _6 F" N+ X2 \* |
友爱
0 N3 [4 v6 S9 k9 a' G$ l* p. E兄弟姊妹,手足骨肉,痛痒相关,休戚与共。
/ o" k3 W' ~* j/ `兄爱弟敬,和和睦睦,相推相爱,家庭之福。( U* M# V" D/ x" G" o* ^! S

# Y5 |" y0 Y5 t& x. ~0 s敬师7 K: y9 D3 J; N
师严道专,人伦表率,道德学问,是效是则。: ?9 Y* l/ D0 i" F0 T# p! `2 ~
养我蒙正,教我嘉谟,不敬其师,何能受益。
5 G7 G4 a# M: V" C7 H5 O  r# X2 X5 p' W# X& f
择友* y3 S" F( N7 p" n
近朱者赤,近墨者黑,朋友相处,有损有益。
( \; K. D3 b" y( R益者近之,损者远之,劝善规过,端赖乎兹。
: c1 {; ~0 y' t* ]* n' L  T8 ~/ o3 H
布衣/ A, j9 [  M5 x- ]9 q
衣取遮体,兼以御寒,大布之衣,惜福养廉。4 [3 i4 K$ x4 B7 `0 K
莫羡绸缎,锦绣华美,折了福寿,自暴自弃。
- L5 n# H; L9 n$ s6 O
  _; @0 O& x) Q, Z$ D8 c0 q2 Y蔬食
' i( n" O; F% S; {( M蔬食卫生,肉食伤生,杀时恨心,其毒非轻。  |+ G3 m& B$ A& ^' x  a9 B
勿贪吃肉,吃了须还,还的时候,真个可怜。' E% b# S: E) @
: s2 o: m& u' W
惜字& c% w* _: Y# p
字为至宝,远胜金珠,人由字智,否则愚痴。3 F  V5 \+ D" \8 R! w1 l7 q
世若无字,一事莫成,人与禽兽,所异唯名。! [6 T) ]/ l! e! j* R3 i
! f# u# U- {- Q& z. P# x1 C; p) G
惜谷6 j& p9 i3 X# B0 L
田中五谷,以养人民,爱惜五谷,即是善心。
. x& R3 N# h# V9 ?( B4 L修善者存,不善者亡,惜谷获福,殄谷遭殃。5 J" ^9 U" J0 K  ?/ Q: m3 F" y; f- G

, m6 p' o6 x: l6 b  H8 B5 |0 o# p1 k) a惜阴
& z! B& u' A4 ~5 D8 k七十古稀,弹指即过,过则已无,何敢懈惰。
$ `, U$ A; k+ {  M努力勤学,立德立业,自利利他,为世作则。+ E4 o5 A+ Q# S/ Y+ U# m: R! r7 l
0 D1 F  [! {$ m/ x' Q$ L
仗义
. b0 ]( D3 m+ A6 U! O& T* e一举一动,唯义是取,义之所在,无往不利。" v) d+ |2 k( h6 i, I! p4 n
小人见利,即忘其义,虽得小利,究竟吃亏。
" ~  B( Z3 a: B, K% w/ Q* V7 L
9 _  M7 _3 T$ g( @( F清廉5 v* O* \7 r8 g3 e* i! D
人生福泽,前世所修,非义而取,是食毒物。/ `; v+ r  t3 T, S0 Z" Y
清而不污,廉而不贪,世所崇敬,荣无加焉。
0 W% v; y$ l! o: C2 r: X1 s% V, H/ H9 F9 s5 y+ ~: K
知耻
8 C& Y* M. E2 `; v/ w- x2 w# [耻之一字,其利无穷,有与圣近,无与兽同。# m) U; {8 G* b" T
惭耻之服,无得暂卸,我佛训诲,庄严第一。
( u, c$ V- f4 ^; r8 C! }# Y/ d
0 W9 ~4 ^, s4 I9 @* @尽忠" D: s. S& n2 w1 R, m# f7 P6 ~
一秉真诚,不被妄侵,事亲接物,了无二心。
( g1 Q! |7 F% d( }* ?$ a& N祗期尽分,不计人知,如是之人,堪为世仪。0 c1 T5 o% v) `: ]

9 A" N' M, |" t" ^* F4 Y守信
* i% q, A2 C( b7 ^) g守信之人,言不妄发,说到做到,不矜不伐。% _8 U. }8 V+ n
无信之人,事事皆假,人所厌弃,不如牛马。
- j& \& v5 b0 v0 u2 F1 B6 L8 }  T  A# {7 h5 ]
仁慈, n1 B5 Y3 m; a' n/ F, I
仁爱慈悲,心之生机,此心愈真,福泽愈深。
) r* {/ s( j+ L* k, `. `# l若无此心,势必残刻,纵有宿福,折尽受厄。
7 s7 M- w& `( I" q5 E5 ~7 a( f% W# p$ y  x6 f+ ~* l( M
不杀生
: s7 w+ d6 M3 ^0 E% x凡属动物,皆有知觉,贪生怕死,唯命是惜。
  v: Z6 E& ?! u* K若戏顽杀,及杀而食,现生后世,决定报复。! e) g) V3 G, |" [
  N( w: M) V) c- O' m/ W7 H
不偷窃
! K; F9 ?# y3 b+ q* B凡有主物,不可偷取,偷小丧品,偷大招祸。* @/ X3 p8 H& e* _( U5 d  [
偷人之物,折己之福,欲得便宜,反吃大亏。! |9 i2 A) m$ z6 Z" Y0 W
7 t( j" t3 M# n
不邪淫
3 E% p7 n6 _0 X/ ~( F淫欲为害,伤身丧志,虽属夫妻,亦当节制。
* e5 o/ {, Y; E. E, }* C若是邪淫,更非所宜,古今志士,无一犯之。
, u$ m- y3 u1 }+ m3 _
- D& V( N9 p7 B0 o  P+ V不说谎
& b8 c7 g) Y0 c# \9 X  i4 F言为行表,是本心术,心既不真,行何能正。' F4 ~: t$ ~1 d( }. d* t. K
望尔后生,切勿妄语,口是心非,终无结局。% C: ?) v: y  I* d
7 I6 Q( E3 G7 Q' F0 R& D( [
不吸烟
) y$ x4 e* m# K6 h4 m烟俱勿吸,以伤卫生,口气常臭,熏天熏人。
$ T- y' O1 [3 ], H- n4 X* {" v鸦片香烟,其毒极烈,花钱买害,痴人可怜。7 ^6 q5 x4 M' @7 _6 Y& M' O0 Q

/ h" [. l/ c. z0 ?) e不饮酒, K9 u/ ?! q& o3 M. P
酒是狂药,饮必乱性,醉则反常,越礼犯分。
7 }. l7 C' m# w( U8 m  H5 G最好勿吃,免致大喝,聪明智慧,常保清白。5 ?7 m: j- N+ B5 T( c) C

9 M* g0 ~. L- r  {, o不赌博8 t3 o) K; G( D% H) g% w, ]) b: o
赌钱博奕,丧志失时,专心于此,正事弃遗。$ D1 E) l$ ?5 s- I( Q# n
有限光阴,送之儿嬉,破家荡产,罪无了期。, w8 X6 a9 r' s8 H0 {! P9 y, n* B
) ^( }' k. H4 i+ Y" B' m
不奢侈* Y! b) t8 s/ S/ Y8 b3 i( e
奢侈夸富,买祸买贱,君子下看,盗贼来劫。
; b9 S$ g1 ?! s- z布衣蔬食,圣贤仪式,现生后世,人各取则。
" {( v$ {# `1 b' k) s8 }) O) `% n
不傲慢
3 Y# y  ?- t) f8 M0 p. \  l3 q傲慢轻人,实自呈短,明人知伊,学养俱罕。
' X, S' R/ o+ F4 f纵到圣位,犹不轻人,绝无凡圣,念存于心。9 V- ~: n( ^  |; k8 `

* {, u: ^( O4 h' w: n3 S+ b- n: Y* R不嫉妒
$ G5 q4 U1 F) Q, C* D9 X% r: s/ N人有才德,我当赞叹,彼于社会,必有贡献,
; t& H0 l( w  l% a7 F* T若生嫉妒,是谓愚痴,业报夺汝,宿世慧思。; l0 S1 A3 b8 e# t/ g

- [* f6 L/ W1 w! o不偏见1 u, Z8 V- s. V8 w% {' \
人有小智,未闻大道,每执己见,以为最妙。- [& n# x6 l8 N3 H5 p
坐井观天,所见者小,若登高山,前见自了。7 @( [  s( z, A: l& U0 b

" Z% b" X$ r: c9 d! Q不迁怒: [" @+ t) t. w6 X
有富贵人,气量或小,每因拂意,忿怒牢骚。
5 v- F$ }# O- ^+ F迁怒无益,自他烦恼,海涵宽恕,是无价宝。  ^/ ^9 T. N6 m2 {/ a& w, U

1 r4 ~  ~5 K) f不耻问* M/ ~* A, l7 v( ^# G; D! v
能问不能,多问于寡,冀人从己,故先自下。% H' a  s$ i6 f7 G2 ]7 ~) L
若是无知,尤当问人,博学审问,造诣方真。2 n0 m! p- R6 \' f3 I
发表于 2016-11-9 08:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 阳光小子 于 2016-11-9 08:52 编辑 3 i7 l# n3 |0 ~! o* `# y
) ^2 W/ X7 b+ c
百善孝为先。
, ]/ D6 N) T1 b0 `* R! y江村有座孝子祠,有关孝的家规祖训很多,特别是朱熹书写的“孝”字,剖析的更精彩。  N5 c3 {2 t" J9 s8 `
这个孝字,字中有画,画中有字,孝字上半部分为老字,下半部分为子字。说:老子在上儿子在下,儿子孝顺父母乃天经地义,就是人。如果不孝就是猴,还没有净化好,就是畜生。
$ b+ E  e4 f( Q0 N3 _; t' Q% {寓意深刻吧。) O1 }# L' U) `
DSC06829.JPG
# |3 `2 ?7 g  e( `8 \! W+ v% x) c, c
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|免责申明:旌德论坛信息均由个人用户发布,本网不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。|广告招商联系电话:13681721498|旌德论坛 ( 沪ICP备12036612号   

GMT+8, 2019-7-24 08:36 , Processed in 3.656250 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|Style by Coxxs

快速回复 返回顶部 返回列表